Ogólne warunki imprez turystycznych i warunki płatności Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie

Przed zarezerwowaniem imprezy turystycznej sugerujemy zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Imprez Turystycznych i Warunkami Płatności (Warunki). Poprzez podpisanie Umowy wyrażają Państwo zgodę, aby stały się one integralną częścią umowy o imprezę turystyczną (Umowa) zawartej ze Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej Organizatorem).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAWARCIE UMOWY

1.1. Umowa jest zawierana w formie pisemnej na druku „Zgłoszenie – Umowa o świadczenie usług turystycznych” (Zgłoszenie). Umowa dochodzi do skutku na warunkach zawartych w Zgłoszeniu, po podpisaniu umowy przez Zgłaszającego (Uczestnik), potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia przez Smile Dive s.c. 

1.2. Podpisując Zgłoszenie Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania postanowienia dotyczące imprezy turystycznej objętej Zgłoszeniem, w tym ze wszelkimi uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami umieszczonymi w Warunkach Imprez Turystycznych, w Ważnych Informacjach oraz w opisie oferty, które to należy mieć na uwadze biorąc udział w imprezie turystycznej. Zgłaszający oświadcza, że został poinformowany przez biuro podróży przyjmujące Zgłoszenie o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, przepisach bezpieczeństwa, przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie oraz o możliwości wykupienia rozszerzonego ubezpieczenia kompleksowego. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy. 

1.3. Rodzaj świadczeń, ich zakres określony na stronie internetowej  www.buddy.pl lub ofercie, stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy. Przed zawarciem Umowy Smile Dive zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie opisów i danych zawartych na stronie internetowej lub ofercie, o czym Uczestnik zostanie poinformowany przed zawarciem Umowy.

1.4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje związane z tym ryzyko, iż nurkowanie jest sportem ekstremalnym. Udział w imprezie która jest rejsem nurkowym (rejs na statku, podczas którego Uczestnicy mogą odbyć nurkowania) lub udział w imprezie gdzie w programie jest nurkowanie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień nurkowych oraz indywidualnego ubezpieczenia nurkowego, a także podpisania dodatkowych dokumentów, o których mowa w dalszej części Umowy.

2. ZAPŁATA

2.1. W ciągu tygodnia od dokonania rezerwacji z terminem rozpoczęcia imprez powyżej 30 dni są Państwo zobowiązani do przekazania zaliczki w wysokości 25% lub w określonej osobno kwocie. Wpłata pozostałej części musi nastąpić bez ponownego wezwania na 28 dni przed rozpoczęciem podróży. Dla rezerwacji z terminem poniżej 30 dni do rozpoczęcia imprezy, wpłata pełnej ceny imprezy jest wymagana w dniu dokonania rezerwacji. Dla rezerwacji, w których cena podana jest w EUR, stosuje się kurs sprzedaży NBP obowiązujący w dniu dokonania wpłaty. W przypadku płatności za rezerwację w kilku ratach, których cena wyrażona jest w EUR, każda z rat jest przeliczana na PLN według kursu z dnia wpłaty danej raty. Istnieje również możliwość zapłaty w EUR na rachunek bankowy przeznaczony do tego celu. W przypadku założenia kilku rezerwacji, wpłaty należy dokonywać oddzielnie za każdą z nich. Dla każdej płatności prosimy podać numer rezerwacji, której ona dotyczy. Należne opłaty bankowe są ponoszone przez Państwa. Wpłaty wyższe niż te wynikające z harmonogramu płatności określonego powyżej, nie są objęte gwarancją bankową lub ubezpieczeniową wymaganą w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r.

2.2. Nie dokonanie płatności określonej w punkcie 2.1. stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Smile Dive.

2.3. Wpłaty mogą być dokonywane gotówką lub na podane poniżej konto bankowe. Na formularzu przelewu lub wpłaty należy wpisać termin imprezy i nazwiska Uczestników.

Beneficjent: Smile Dive s.c.
nr konta: 16 2490 0005 0000 4500 6761 3940 (Alior bank)

3. USŁUGI, CENY

3.1. Rodzaj i zakres świadczeń w ramach imprezy turystycznej określany jest w oparciu o treść oferty zawartej na stronie www.buddy.pl. Dane te są dla Smile Dive zasadniczo wiążące, ale nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przed zawarciem Umowy Smile Dive zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych zawartych na stronie www.buddy.pl, o czym Uczestnik zostanie poinformowany przed dokonaniem rezerwacji. Cena została skalkulowana z uwzględnieniem faktycznej liczby świadczeń, jakie Uczestnik otrzyma w ramach umowy.

3.2. Przedmiotem umowy są wyłącznie świadczenia wymienione w Umowie oraz w dokumentach podróży. Jeśli w Umowie nie wskazano inaczej – wszystkie dodatkowe świadczenia (np. WI-FI, minibar, serwis plażowy, ręczniki plażowe, opłaty klimatyczne, różnie nazywane podatki lokalne, parking, pobyt dziecka do lat 2 i inne) są dodatkowe płatne.

3.3. Dla imprez lotniczych podawane są przybliżone godziny przelotów. Impreza turystyczna zaczyna się i kończy, zgodnie z zakupionym przez Państwa czasem pobytu – według terminów wyjazdu/wylotu i powrotu wskazanych w umowie. Data wyjazdu/wylotu jest dniem rozpoczęcia imprezy, data powrotu jest dniem zakończenia imprezy. Pierwszy i ostatni dzień przeznaczone są na podróż, a nie na rzeczywisty wypoczynek.

3.4. Zniżki dla dzieci: dzieci do drugiego roku życia na połączeniach czarterowych podróżują bezpłatnie, bez prawa do własnego miejsca. Dzieci do lat 2 ponoszą koszty ubezpieczenia podstawowego. W przypadku połączeń rejsowych niektóre linie pobierają opłatę za przelot dziecka do lat 2. W takiej sytuacji obciążamy Państwa powstałymi z tego tytułu kosztami. Tylko w niektórych liniach lotniczych dzieci do lat 2 mają prawo do własnego bagażu.

UWAGA: jeśli dziecko kończy 2 lata w trakcie podróży należy wykupić dla niego miejsce w samolocie (konieczne jest wpisanie w rezerwacji daty urodzenia), inaczej może nie zostać wpuszczone na pokład samolotu. Koszty pobytu dzieci poniżej drugiego roku życia w hotelu (jeżeli takie powstaną) należy opłacić bezpośrednio w hotelu (dotyczy także łóżeczka dla niemowlaka). Dzieci poniżej drugiego roku życia nie mogą być zabierane w podróż morską.

Dzieci w wieku 5-16 lat mogą samotnie podróżować samolotem za zgodą przewoźnika i rodziców, za ich przewóz pobierana będzie przez przewoźnika opłata.

3.5. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest:

 1. podpisanie Umowy oraz
 2. uiszczenie w terminie wszystkich płatności podanych w Umowie
 3. wykupienie biletu lotniczego według rezerwacji zaakceptowanej przez Uczestnika
 4. podpisanie dokumentów typu „Waiver” (czyli dokument potwierdzający przyjęcie na siebie odpowiedzialności za nurkowania, oświadczenie co do stanu zdrowia oraz umiejętności) w przypadku rejsów nurkowych

4. ZMIANY W WYKONANIU USŁUG TURYSTYCZNYCH I ZMIANY CEN

4.1. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator będzie zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić główne właściwości usług objętych zawartą Umową, z zastrzeżeniem punktu 4.2., powiadomi Uczestnika niezwłocznie o treści tych zmian.

Po otrzymaniu takiej informacji Uczestnik powinien w wyznaczonym terminie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych opłat. Jeśli Uczestnik nie złoży pisemnego oświadczenia w podanym terminie, zgoda Uczestnika na zaproponowaną zmianę zostanie uznana za udzieloną. Jeśli Uczestnik nie zaakceptuje zmiany i odstąpi od Umowy, Organizator zwróci zapłaconą cenę w kwocie nominalnej pomniejszoną o poniesione i udokumentowane koszty – najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli Uczestnik zaakceptował zmiany, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian. Z tytułu niewykonania Umowy Uczestnik może dochodzić odszkodowania, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

 1. zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie, a Organizator powiadomi o tym Uczestników na piśmie w uzgodnionym terminie
 2. nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

4.2. Smile Dive zastrzega sobie możliwość zmiany, oferowanej i poświadczonej w dokumentach podróży, ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Smile Dive każdorazowo zobowiązane będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny, jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut.
Przy podwyżkach cen przekraczających 10% ustalonej z Uczestnikiem ceny, Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.

4.3. W przypadku zakupu ofert w których miejscem rozpoczęcia imprezy nie jest Polska, a wymagających przelotu samolotem rejsowym w miejsce rozpoczęcia imprezy, Smile Dive może na zlecenie Uczestnika dokonać rezerwacji biletu lotniczego. Smile Dive nie jest przedstawicielem IATA i nie dokonuje sprzedaży biletów lotniczych.
Rezerwacja biletu lotniczego na przelot do miejsca rozpoczęcia się imprezy turystycznej organizowanej przez Smile Dive, jest umową zlecenia, w której Uczestnik zleca Smile Dive dokonania w jego imieniu rezerwacji biletu lotniczego, a jej postanowienia reguluje na zasadach ogólnych Kodeks Cywilny. Smile Dive przedstawia Uczestnikowi do akceptacji rezerwację biletu wraz z ceną, terminem wykupu oraz warunkami taryfy lotniczej. Po akceptacji oferty termin wykupu biletu staje się dla Uczestnika wiążący. Czyniąc to Uczestnik akceptuje warunki taryfy lotniczej. Uczestnik może odstąpić od zlecenia Smile Dive rezerwacji biletu lotniczego i dokonać zakupu biletu lotniczego we własnym zakresie.

5. ODSTĄPIENIE, ZMIANA REZERWACJI, ZMIANA UCZESTNIKA

5.1. Smile Dive zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn od niego niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, zbyt mała liczba uczestników). W takim wypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych na rzecz Smile Dive kwot z tytułu realizacji Umowy w pełnej nominalnej wysokości. Uczestnik przyjmuje niniejszym do wiadomości i nie wnosi sprzeciwu, że z tytułu odwołania imprezy nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek odszkodowanie.

5.2. Smile Dive nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji: nie dotarcie przez Uczestnika na miejsce rozpoczęcia imprezy, dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości rejsu, zatrzymanie Uczestnika przez organy ścigania, nagłe zachorowanie Uczestnika nie pozwalające na dalsze jego uczestnictwo w imprezie, nie podpisanie dokumentu typu „Waiver.

5.3. Smile Dive nie dokonuje zwrotu wartości niewykorzystanych świadczeń.

5.4. Jeżeli w trakcie trwania imprezy decyzją Smile Dive nastąpiła zmiana programu imprezy, Smile Dive zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych o podobnym standardzie. W przypadku ich otrzymania Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata.

5.5. Smile Dive zaleca zawarcie przez Uczestnika ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej.

5.6. Uczestnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym momencie, przed rozpoczęciem imprezy.

5.7. Za datę wypowiedzenia Umowy przyjmuje się:

 1. dzień wpływu pisemnego oświadczenia do Smile Dive;
 2. dzień nie wykonania przez Uczestnika czynności określonych Umową, a w szczególności nie uiszczenie w terminach płatności podanych w Umowie Zgłoszeniu oraz nie przekazania podpisanego dokumentu typu Waiver.

5.8. W przypadku wypowiedzenia przez Uczestnika Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Smile Dive, Smile Dive dokonuje potrąceń z dokonanych wpłat na warunkach podanych na Umowie.

Uczestnik wypowiadający Umowę zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Smile Dive rzeczywistych kosztów swojej rezygnacji, na które składają się koszty administracyjne, koszty rozmów telefonicznych, opłat bankowych, kar umownych wobec kontrahentów i bezzwrotnych zaliczek oraz wynagrodzenia za poczynione przygotowania i dokonane nakłady.

5.9. Zwrot kosztów zakupionych przez Uczestnika biletów lotniczych na trasach rejsowych, odbywa się na warunkach linii lotniczych od których zakupiony został bilet i uzależniony jest od rodzaju taryfy.

5.10. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

5.11. W przypadku, gdy zostało zarezerwowanych i połączonych klika świadczeń o odrębnych/pojedynczych cenach (np. przelot i wycieczka objazdowa), koszty rezygnacji/anulowania obliczone zostaną odrębnie i następnie zsumowane. 

5.12. Mogą Państwo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Mogą Państwo żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. 

5.13. Wyliczenie faktycznie poniesionych przez nas kosztów w związku z Państwa rezygnacją z wyjazdu jest możliwe dopiero po planowanym terminie zakończenia wyjazdu, w którym mieli Państwo uczestniczyć. 

5.14. Jeśli dwie lub więcej osób zarezerwowały dwu- lub wieloosobowy pokój czy wspólnie kabinę na statku oraz nie zgłosiły uczestnictwa zastępczego na miejsce rezygnującego Uczestnika, jesteśmy upoważnieni do zażądania ceny za cały pokój lub kabinę. 

6. UBEZPIECZENIA ZWIĄZANE Z PODRÓŻĄ

6.1. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych do ceny imprezy doliczany jest koszt podstawowego, obowiązkowego ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (z wyjątkiem imprez na terenie Polski). W cenie imprezy turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu i przerwania udziału w imprezie turystycznej oraz odpowiedzialności cywilnej. 

6.2. Wszyscy Uczestnicy imprez organizowanych przez Smile Dive, podczas których obywać będą się nurkowania, muszą posiadać ważne ubezpieczenie DAN lub równoważne. Brak ważnego ubezpieczenia nurkowego może być podstawą odmowy realizacji świadczenia i traktowane jest jak odstąpienie od Umowy przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Smile Dive.

7. REZYGNACJA Z ORGANIZACJI WYJAZDU

7.1. Jeżeli ogłoszona minimalna liczba uczestników podróży nie została osiągnięta, jesteśmy uprawnieni do odwołania imprezy, jednak nie później niż 14 dni przed jej planowanym rozpoczęciem. Wpłacone kwoty w wysokości nominalnej zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone. 

7.2. Jeśli w przypadku połączeń czarterowych przewidujemy, że z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń lub wycofania połączenia przez innych czarterujących lub przewoźnika, przeprowadzenie podróży nie jest możliwe, jesteśmy uprawnieni do odwołania podróży w terminie co najmniej 21 dni przed datą jej planowanego rozpoczęcia, pod warunkiem zaproponowania Państwu równoważnej oferty zamiennej. Po otrzymaniu takiej informacji powinni Państwo niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmują proponowaną zmianę umowy, czy też odstępują od zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wniesionych przez niego opłat.

8. REALIZACJA UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, NIEZGODNOŚCI W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY, WEWNĘTRZNA PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG

8.1. W razie ewentualnego wystąpienia wad w świadczonych usługach turystycznych, są Państwo zobowiązani do uczynienia w ramach obowiązujących przepisów wszystkiego, co przyczyni się do usunięcia lub zminimalizowania szkód.

8.2. Mają Państwo obowiązek zawiadomić nas jako Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, o wszelkich niezgodnościach (niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy) stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej, przekazując informację naszemu przedstawicielowi, którego dane kontaktowe otrzymają Państwo w dokumentach podróży. Ciężar udowodnienia niemożliwości powiadomienia nas jako Organizatora w trakcie trwania imprezy spoczywa na Państwu.

8.3. Jeżeli usługa stanowiąca istotną część programu imprezy turystycznej nie jest świadczona albo jest świadczona niezgodnie z umową, mogą Państwo zażądać usunięcia wad lub świadczenia usługi zastępczej, zwracając się niezwłocznie do naszego lokalnego przedstawiciela, który sporządzi wraz z Państwem odpowiedni protokół, przy czym sporządzenie protokołu nie jest jednoznaczne ze złożeniem reklamacji. Będziemy wówczas zobowiązani do usunięcie wad lub do zapewnienia usługi zastępczej o co najmniej równej wartości i jakości. Możemy jednak odmówić Państwa żądaniom, jeśli ich realizacja byłaby niemożliwa lub wiązałaby się z kosztami niewspółmiernie wysokim w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą albo jeśli nie wyrazili Państwo zgody na oferowane przez nas świadczenie zastępcze lub sposób usunięcia wad. W takiej sytuacji mogą Państwo odstąpić od umowy – wymagana forma pisemna. Zapewniamy wówczas bez obciążania Państwa dodatkowymi kosztami z tego tytułu, powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. W sytuacji przyjęcia świadczenia zastępczego o niższej wartości lub jakości, albo nie usunięcia wad, za które ponosimy wyłączną odpowiedzialność, mogą Państwo żądać obniżenia ceny. W przypadku odstąpienia od umowy lub w razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, mogą Państwo żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:

 1. działaniami lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
 2. nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności
 3. winą podróżnego

8.4. Smile Dive nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony, zniszczony lub skradziony bagaż w trakcie imprezy turystycznej. W sytuacji zagubienia lub uszkodzenia bagażu w czasie przelotu, muszą Państwo jeszcze na lotnisku wypełnić bezzwłocznie formularz zgłoszenia szkód («P.I.R.») i przesłać go w ramach reklamacji bezpośrednio do przewoźnika w odpowiednim czasie (pkt. 9.7). Zgodnie z ogólnymi warunkami podróży lotniczych stosowanymi przez linie lotnicze, zgłoszenie szkód jest konieczne do zrealizowania Państwa roszczeń. Zabrania się przewozu w bagażu rejestrowanym przedmiotów wartościowych, ważnych dokumentów, niezbędnych leków i pieniędzy. 

8.5. Nasz miejscowy przedstawiciel nie jest upoważniony do uznawania roszczeń. 

8.6. Wiadomości żądania lub skargi po zakończeniu imprezy należy przesłać w formie pisemnej listem poleconym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej organizatorowi imprezy turystycznej na adres: Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie, al. KEN 11, 02-793 Warszawa.

8.7. Termin 30 dni na złożenie reklamacji nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń, zagubienia bagażu w czasie przelotu (reklamacja dotycząca bagażu powinna zostać skierowana bezpośrednio do przewoźnika: w ciągu 7 dni od daty zdarzenia – w przypadku uszkodzenia oraz w ciągu 21 dni od daty zdarzenia – w przypadku zagubienia bagażu). 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

9.1. Organizator ponosi kontraktową odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do kwoty rzeczywistej szkody pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa cywilnego, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:

 1. działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, w tym w szczególności nie przedłożeniem wymaganych Umową lub niniejszymi Warunkami Uczestnictwa podpisanych dokumentów lub nie spełnieniem obowiązków o których mowa w pkt. 10 niniejszych Warunków,
 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu warunków imprezy turystycznej, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć
 3. niewykonania lub nienależytego wykonania usług przewozu lotniczego na trasach rejsowych, które podlegają osobnym przepisom dotyczących przewoźników lotniczych,
 4. siłą wyższą, a w szczególności nieprzewidzialnymi warunkami pogodowymi, uniemożliwiającymi odbycie rejsu nurkowego bez narażenia życia i zdrowia Uczestników, działaniami wojennymi na terenach krajów, gdzie odbywa się impreza turystyczna lub podróż, aktami terroru, zmianami przepisów wizowych na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Wyłącznie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nie zwalnia Smile Dive od obowiązku udzielania w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.

Uczestnik obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Smile Dive o nienależytym wykonaniu Umowy, a także współdziałać w celu uniknięcia ewentualnych dalszych szkód

9.2. Nasza odpowiedzialność jako Organizatora za szkodę wyrządzoną Uczestnikowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych jest ograniczona w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

9.3. Nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, jeśli zgodnie z międzynarodowymi umowami państwowymi lub zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ww. umów, stosowanych do wykonania świadczenia przez podwykonawcę, jego odpowiedzialność również została wyłączona lub ograniczona. 

9.4. W przypadku imprez fakultatywnych nabywanych przez Państwa na miejscu imprezy od lokalnych przedsiębiorców nie ponosimy odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach turystycznych (działamy tylko jako pośrednik). 

9.5. W wypadku rejsów nurkowych, trasa rejsu może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. Ostateczną decyzję co do przebiegu trasy podejmuje kapitan. Zmiana trasy rejsu nurkowego w wyniku warunków atmosferycznych nie jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

9.6. Smile Dive nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika stracone przez niego lub zniszczone w trakcie trwania imprezy.

9.7. Smile Dive ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy, jaką Uczestnik wniósł na rzecz Smile Dive.

9.8. Smile Dive nie ponosi odpowiedzialności i nie dokonuje zwrotu za bilety lotnicze na trasach rejsowych nie wykorzystane przez Uczestnika. Zwroty cen biletów lotniczych regulowane są przez warunki taryfy zakupu biletu lotniczego i ustalone przez przewoźnika lotniczego.

9.9. Smile Dive nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

9.10. Smile Dive jest uprawniony do spełnienia w miejsce wadliwego świadczenia innego świadczenia, mającego równą lub wyższą wartość. 

10. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PASZPORTÓW, WIZ I OCHRONY ZDROWIA

10.1. Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z informacjami uzyskanymi od Organizatora i przestrzegania zaleceń, instrukcji i formalności wynikających z przepisów prawa lub aktów właściwych władz dotyczących realizacji imprez turystycznych, w szczególności paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych i zdrowotnych w kraju, do którego Uczestnik podróżuje, ponieważ Uczestnik jest odpowiedzialny osobiście za dotrzymanie tych postanowień. Uczestnik zostanie obciążony kosztami szkód wynikłych z niezastosowania się do ww. postanowień. Wszelkie informacje zawarte w polskojęzycznych ofertach dotyczą obywateli Polski legitymujących się polskimi paszportami. Jeżeli są Państwo obcokrajowcami lub posiadaczami innego paszportu zobowiązani są Państwo uzyskać informacje o obowiązujących Państwa przepisach w odpowiednich placówkach dyplomatycznych. 

10.2. Jako organizator nie pośredniczymy w formalnościach wizowych i paszportowych i nie odpowiadamy za wydanie i nadejście w porę wizy z odpowiedniej placówki. Informujemy, iż w ramach Unii Europejskiej obywatele UE mogą podróżować na podstawie ważnego dowodu osobistego. Podróżujące dzieci muszą posiadać własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Przy podróżach do krajów poza Unię Europejską, każda osoba podróżująca, w tym dziecko, zobowiązana jest posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu z kraju docelowego oraz posiadający minimum jedną wolną stronę lub więcej, jeżeli tak stanowią przepisy krajów docelowych. W przypadku podróżnych legitymujących z Paszportem Dyplomatycznym należy zapoznać się z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych. 

10.3. Ze względu na bezpieczeństwo możliwość przyjęcia na pokład samolotu kobiet w ciąży określają warunki poszczególnych linii lotniczych. 

10.4. Przewóz wózków inwalidzkich, bagażu specjalnego oraz zwierząt podlega warunkom poszczególnych linii lotniczych oraz warunkom transferu lotnisko-hotel-lotnisko – konieczne jest odpowiednio wczesne zgłaszanie nam takiego przewozu w celu potwierdzenia możliwości transportu.

10.5. Jeżeli Uczestnik ma zamiar wykonywać nurkowania, jest obowiązany do:

 1. podpisania dokumentu nurkowego typu „Waiver”;
 2. posiadania ważnych uprawnień nurkowych;
 3. posiadania ważnego ubezpieczenia nurkowego.

10.6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania zarządzeń pilotów, instruktorów, kapitanów, obsługi naziemnej lotnisk, personelu pokładowego na statkach morskich i powietrznych, urzędników służb celnych, granicznych i ochrony lotnisk. Naruszenie powyższych postanowień może skutkować odmową dalszego świadczenia usługi bez prawa zwrotu kosztów imprezy i powrotu do miejsca zamieszkania.

10.7. Niedopełnienie warunków z pkt 10 powoduje niemożność dochodzenia zwrotu uiszczonej opłaty za imprezę w jakimkolwiek zakresie.

10.8. Na pokładzie łodzi Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasada dobrej praktyki morskiej i wykonywania wszelkich poleceń kapitana jednostki. 

10.9. Uczestnik rejsu nurkowego, z racji szczególnych warunków w jakich odbywa się impreza oraz uprawiania podczas imprezy nurkowań, zobowiązany jest, przed przystąpieniem do rejsu, do podpisania klauzuli („waiver” – dokumentu potwierdzającego przyjęcie na siebie odpowiedzialności za nurkowania, oświadczenie co do stanu zdrowia oraz umiejętności) wymaganej przez właściciela łodzi. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż może zostać nie wpuszczony na pokład w przypadku odmowy podpisania takiej klauzuli. W takim przypadku Smile Dive nie podnosi odpowiedzialności za niezrealizowanie przedmiotu Umowy i nie jest zobowiązany do zwrotu żadnych kosztów poniesionych przez Uczestnika.

Uczestnik przyjmuje niniejszym do wiadomości, iż klauzule o których mowa powyżej są w języku angielskim i oświadcza, iż rozumie wszystkie zawarte w niej postanowienia. 

10.10. Uczestnik odbywa nurkowania na własną odpowiedzialność. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia szkód i zniszczeń sprzętu, wyrządzonych przez siebie. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

10.11. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik ma prawo pisemnie zażądać przejęcie jego praw i obowiązków wynikających z Umowy przez osobę trzecią. Opłata manipulacyjna za przelanie praw i obowiązków na inną osobę wynosi 500 zł. Uczestnik wstępujący w prawa i obowiązki poprzedniego uczestnika, ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, a także posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do uczestniczenia w imprezie, w szczególności paszport, który zachowuje ważność co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z kraju docelowego oraz posiada jedną wolną stronę lub więcej jeżeli tak stanowią przepisy krajów docelowych, wizę, jeśli jest wymagana, obowiązkowe szczepienia wymagane na danym obszarze, ubezpieczenie nurkowe itp. W przeciwnym razie uznaje się to za wypowiedzenie Umowy z winy uczestnika wstępującego.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przepisy dotyczące przewozu lotniczego na lotach rejsowych wykluczają przelanie praw i obowiązków z biletów lotniczych na osobę trzecią.

11. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI PRZEWOŹNIKA LOTNCZEGO

Rozporządzenie UE w sprawie informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz (UE 2111/05) zobowiązuje nas do informowania podróżnych o tożsamości przewoźnika lotniczego w zakresie wszystkich usług świadczonych w ramach zarezerwowanych podróży w momencie rezerwacji. Jeśli w momencie rezerwacji nie jest jeszcze ustalona linia lotnicza, to wskażemy linie lotnicze, które będą prawdopodobnie wykonywały przewóz. Gdy tylko uzyskamy szczegółowe informacje na ten temat, wprowadzimy je do systemu. Jeśli podana linia lotnicza zmieni się, poinformujemy Państwa o zmianie.

12. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Smile Dive s.c.  z miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 11 lok. 14 U w Warszawie, Konrad Stachowicz i Piotr Kędzia-Stępkowski, dane spółki cywilnej: NIP: 9512407175, REGON: 363780710, dalej jako „Administrator”. 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Twoich praw zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod nr telefonu: +48 22 513 30 34. Możesz także skontaktować się w formie pisemnej na adres firmy wskazany powyżej.

12.2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

 1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną,
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą,
 3. realizacji umowy,
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z umową, której jesteście Państwo stroną, tj. m. in. w zakresie jej prawidłowego rozliczenia w ramach powszechnie obowiązujących przepisów podatkowych,
 5. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 6. windykacji należności, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

12.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., to jest w ramach wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych/umowy o udział w imprezie turystycznej oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość informowania o wszelkich sprawach związanych z zakupioną usługą/imprezą turystyczną. Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Dane o stanie zdrowia przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

12.4. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO;
 2. PADI (Professional Association of Diving Instructors);
 3. ubezpieczyciel;
 4. szeroko rozumiani przewoźnicy (np. linie lotnicze);
 5. podmioty organizujące noclegi (np. hotele, motele, pensjonaty itp.),
 6. współpracujący touroperatorzy,
 7. podmiot zajmujący się kadrami i księgowością;
 8. właściwy urząd skarbowy.

12.5. Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich z uwagi na konieczność ujawnienia niektórych danych odbiorcom spoza państw EOG do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. Dane Osobowe będą przekazywane do państw trzecich o ile jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz jest to w interesie osoby, której dane dotyczą.

12.6. Okres przechowywania danych Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

 1. dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca okresu podatkowego.
 2. dane dotyczące wykonywania umowy – 10 lat
 3. analizy gospodarcze, statystki – 20 lat
 4. działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Ponadto, po upływie ww. czasu Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

12.7. Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

12.8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

12.9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie, mają Państwo prawo wniesienia skargi do: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1. Wszelkie informacje zamieszczone w naszych ofertach uwzględniają prawne i urzędowe zezwolenia i odpowiadają stanowi prawnemu na dzień ich złożenia do publikacji. 

13.2. Z chwilą opublikowania nowych ofert tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc docelowych, terminów i warunków. 

13.3. Nieważność poszczególnych postanowień nie narusza ważności całej umowy. 

13.4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie tj. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. 

13.5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

13.6. Nie uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką organizację mediacyjną. 

13.7. Biuro podroży Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie posiada zabezpieczenia finansowe wymagane Ustawą o Imprezach Turystycznych oraz odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

13.8. Na podstawie gwarancji ubezpieczeniowej wpłaty, których dokonali Państwo z tytułu umowy do Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie, są ubezpieczone przez Signal Iduna Polska TU S.A. Wskazana firma ubezpieczeniowa zapewni Państwu powrót do kraju w przypadku, gdyby Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie nie wywiązała się w tym zakresie z zawartej umowy. 

Wszelkie pytania dotyczące gwarancji i związanych z tym ewentualnych roszczeń prosimy kierować do: Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31 Dokument jest jedynie streszczeniem pełnego zakresu ochrony. Pełny dokument, będący właściwą umową ubezpieczenia, jest do wglądu w biurze Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie. 

13.9. W przypadku niewypłacalności Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie szczegółowych informacji udzieli Państwu: 

 1. w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, 03-472 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, lub najbliższa placówka konsularna RP
 2. w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę: podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego (wskazany w pkt 13.8).

Stan na lipiec 2018 (zapisy obowiązują przy rezerwacjach dokonanych od 01.07.2018)

Smile Dive s.c. z siedzibą w Warszawie, al. KEN 11, 02-793 Warszawa, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1704